Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.vibm.vn/handle/VLXD/2223
Title: Dự án : Điều tra , đánh giá hiện trạng và dự báo công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 .( báo cáo chính )
Authors: Nguyễn Quang Cung
Keywords: 2010;2010 đến 2020;công nghệ sản xuất;công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng;Quy hoạch;Vật liệu xây dựng;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Vật liệu xây dựng
URI: http://thuvienso.vibm.vn/handle/VLXD/2223
ISBN: 00645
Identifier: 00645
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 645.PDF
  • Description : 
  • Size : 46,83 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.